http://uupload.ir/files/5dg6_04246.jpg

مقدمه
برخلاف فولاد کربن ، تاکنون BSSA در ماه مه 2004 فهرست مقاطع بازرسی خود را تکمیل و منتشر نکرده است. اطلاعاتی در رابطه با پروسه های در حال بررسی برای بخش...