ببخشید شما آقای جادی رو میشناسید؟ تو زمینه لینوکس قوی هستن یا ویندوز؟