نفقه چیست ؟
طبق تعریف وکیل نفقه در اصفهان ، نفقه در معنای خود به آنچه صرف هزینه زن و فرزندان هزینه زندگی، روزی و مایحتاج اولیه و در کل آنچه برای برای خانواده و خود هزینه می شود. نفقه تأمین هزینه های زندگی از قبیل خانه، اثاثیه، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمانی که زن به عقد دائم مرد در می آید برعهده مرد می باشد که نفقه هر زن متناسب با شئونات خانوادگی،عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضعیت مالی شوهر متفاوت بوده و با توجه به شرایط فوق محاسبه می شود که به نظر می رسد نفقه مفهومی است کاملاً عرفی که قانون گذار ما تعریف آن را به عرف واگذار نموده است.
پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه در عقد دائم وفق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی طرح بوده چرا که در عقد منقطع یا همان موقت طبق ماده ۱۱۱۳ نفقه ای وجود ندارد مگر اینکه وفق ماده ۱۰ قانون مدنی بر سر پرداخت نفقه بین طرفین توافق و تراضی صورت گرفته باشد. نفقه و تمکین با یکدیگر ارتباط داشته بدان معنا که چناچه زنی اقدام به تمکین عام و خاص از همسر خود ننماید ناشزه خوانده و زنی که ناشزه بوده مستحقق نفقه نمی باشد و در نتیجه شوهر وی می تواند نفقه را پرداخت ننماید و این امر ساقط می گردد و آثار عدم تمکین یا همان ناشز محسوب شدن زن عدم پرداخت نفقه و طرح دعوی اجازه ازدواج مجدد برای مرد است و وفق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی زمانی که زوجه بدون وجود دلیلی از تمکین که جزء وظایف وی بود خودداری نماید نسبت به دریافت نفقه حقی نخواهد داشت.
نفقه چیست و شامل چه مواردی می شود؟
نفقه وفق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زنان از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه آن، هزینه های دارو و درمان و حتی خادم چناچه زن در خانه پدری خود عادت به داشتن خادم داشته باشد یا در صورت بیماری و مریضی به خادم نیازمند باشد البته نکته حائز اهمیت این است که موارد ذکر شده در این ماده به عنوان مثال بوده و حصری و مطلق نیست و قاعده کلی در این راستا تمام نیازهای زوجه متناسب و متعارف با شأن وی شامل نفقه می شود همین شأن و نیاز های زوجه از ملاک های بسیار مهم در تعیین نفقه می باشد.
شرط عدم پرداخت نفقه در عقد دائم درست است یا خیر؟
به گفته ی وکیل نفقه اصفهان ، این موضوع یکی از موضوعاتی است که در امور حقوقی کشور بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود داشته است اما چیزی که می توان از نفقه و عقد دائم استنباط کرد این است که به نظر می رسد نفقه مقتضای ذاتی عقد نکاح دائم نبوده که نشود بر خلاف آن توافق و تراضی نمود و چناچه زوجین با یکدیگر در این خصوص وحدت نظر داشته می توانند ضمن عقد دائم تصمیمات و توافقات خود را شرط نمایند که البته نظر مخالف نیز موجود است و البته در صورت عدم توافق پرداخت نفقه جز تکالیف زوج است نکته که در امر پرداخت نفقه می بایست بدان توجه نمود این است که در پرداخت نفقه بدان توجه نموده این است نباید چنین پنداشت مردی به دلیل داشتن وضعیت مالی ملزم به پرداخت نفقه است و مردی به دلیل عدم تمکن مالی ملزم به پرداخت نبوده این پندار کاملاً نادرست و مرد فاقد تمکن مالی نیز ملزم به پرداخت نفقه است حتی اگر زن تمکن مالی داشته باشه و خود شاغل باشد.
هزینه ها درمان زوجه تا چه میزان به عهده زوج است؟
به نظر می رسد منظور از هزینه ها درمانی که در ماده قانونی به عنوان نفقه ذکر گشته است هزینه ها درمانی متعارف است و در خصوص بیماری ها صعب العلاج که ممکن است زوجه بدان مبتلا گردد و هزینه های سنگین داشته باشد زوج لزومی برای پرداخت مازاد بر توان مالی نداشته و هزینه ها درمانی چنین بیماری بر عهده زوج نبوده و در چنین حالتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده متناسب با شرایط زوجین و وضعیت مالی آنان تصمیم گیری می نماید.
نفقه در دوران عقد و قبل از شروع زندگی مشترک
به موجب عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم مستقر می گردد لذا با تحقق عقد نکاح و حتی در دوران عقد چنانچه زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید برای زوجه حق طرح دعوای مطالبه ی نفقه محفوظ است شایان ذکر است چناچه بین زوجین عمل زناشویی یا همان رابطه نزدیکی صورت نپذیرفته باشد در این حالت زن دارای حق حبس بوده که این حق حبس وفق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اینگونه است که قبل از عمل زناشویی و نزدیکی بین زوجین زوجه می تواند تا زمانی اخذ مهریه آن هم به صورت کامل حتی چناچه مهریه به موجب حکم دادگاه تقسیط گردید باشد از تمکین خودداری نماید و این خودداری باعث عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه نمی گردد.نکته ی که در خصوص تمکین و نفقه حائز اهمیت است این امر می باشد که بار اثبات عدم تمکین و یا عدم پرداخت نفقه بر عهده فرد مدعی می باشد.
میزان نفقه زن چقدر است؟
قانون گذار در قانون مدنی در خصوص تعیین میزان دقیق نفقه زوجه سکوت نموده و مبلغ مشخصی را جهت نفقه تعیین ننموده است اما معیار مشخصی برای تعیین میزان نفقه معیین نموده که در بالا بدان اشاره نموده ایم و شامل نیاز ها و شأن زوجه و همچنین موقعیت زمانی و مکانی وی بوده و برای زنان این مبلغ متغیر بوده است.در تعیین میزان نفقه هر زن کارشناس می بایست دخیل باشه و نظریه کارشناسی خود را اعلام نماید و این امر زمانی تحقق می یابد که زن جهت مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه و دادگاه ارجاع امر به کارشناسی می دهد و پس از وصول نظریه ی کارشناسی وتعیین مبلغ نفقه توسط کارشناس این مبلغ تعیین شده در نظریه ی کارشناسی قابل اعتراض تا ۷ روز از تاریخ ابلاغ می باشد هرچند کارشناس مربوطه با تحقیق و تماس با هر یک از زوجین چنین مبلغی را معین می نماید اما در صورت عدم رضایت زوجین این نظریه قابلیت اعتراض خواهد داشت که در این موارد دادگاه می تواند با پذیرش اعتراض موضوع را جهت بررسی مبلغ به هیئت سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری ارج عدم پرداخت نفقه و ضمانت اجرایی آن
پرداخت نفقه به زن از وظایف مرد است منتهی این وظیفه با تحقق شرایط و تکالیفی محقق می گردد که بر عهده ی زن می باشد و چناچه زنی از انجام این شرایط و تکالیف بدون معاذیر قانونی سر باز زند مستحقق دریافت نفقه نخواهد بود ولی اگر زن نسبت به انجام تکالیف خود کوتاهی نکند ولی شوهر از پرداخت نفقه امتناع ورزد و خودداری نماید در این صورت زن می تواند نسبت به مرد هم طرح دعوی حقوقی مطالبه نفقه و هم طرح شکایت ترک انفاق نماید که البته تحقق جرم منوط به احراز شرایط مقرر قانونی است.عدم پرداخت نفقه منتهی به صدور اجرائیه یکی از راه ها اعمال وکالت در طلاق برای زن می باشد که به موجب آن زن می تواند نسبت به طلاق اقدام نماید البته این امر می بایست قبل از دادخواست طلاق به اثبات رسد.
تقدم نفقه زوجه بر اقارب
نفقه دو قسم دارد ۱- نفقه زوجه که شوهر به همسر خود می پردازد و ۲- نفقه اقارب که مرد به والدین و فرزندان خود می پردازد و نفقه ی که به عده ای از نزدیکان مرد تعلق می گیرد جزء نفقه اقارب می باشد البته شرط چنین نفقه ای نداشتن تمکن مالی جهت امرار معاش است که طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی اقارب نسبی در خط عمودی و صعودی است و منظور از صعودی و نزولی بدین معنا است که پدر پدر هر چه بالاتر می رود و فرزند فرزند هرچه پایین تر می روند جهت دریافت نفقه مستحقق خواهند بود. قانون گذار در قانون کشور صریحاً اعلام نموده است که نفقه زوجه بر نفقه تمامی اقارب تقدم داشته است مگر شرایطی که زن نسبت به انجام تکالیف خود کوتاهی یا خودداری ورزد یعنی تمکین ننماید که متسحقق دریافت نفقه باشد.
بهترین وکیل نفقه در اصفهان
قبل از هر اقدامی جهت اخذ اطلاعات کامل حقوقی و بالا بردن میزان درصد موفقیت در پرونده ها بهترین راه استفاده از وکلای پایه یک دادگستری بوده است چون نفقه هم دارای وجه حقوقی و هم کیفری می باشد که وجه حقوقی آن با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف و مطالبه نفقه میسر بوده و جنبه ی کیفری با طرح شکایت می باشد. لذا لازم است قبل از اقدام به جهت رعایت موازین قانونی نسبت به اخذ مشاوره و اعطای وکالت اقدام نمایید. حامد امیری وکیل نفقه اصفهان شما را در مسیر موازین قانونی تا در جهت احقاق حق در دعاوی موضوع نفقه یاری می رساند.
موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان با سابقه طولانی در امور خانواده بدواً مشکل مراجعین را بررسی و در صورت امکان دفاع قانونی وکالت افراد را می پذیرد چنانچه دارای مشکلات خانوادگی می باشید و علیرغم پیگیری های متعدد سازشی محقق نگردیده ناگزیر مجبور به طرح دعوی یا شکایت حسب شرایط می باشید حامد امیری وکیل نفقه و ترک انفاق در اصفهان آماده ی انجام خدمات مشاوره و وکالت تخصصی در این زمینه می باشد جهت مشاوره با ایشان از راه های ارتباطی مندرج در سایت و سامانه رزرو آنلاین نوبت اقدام نمایید
منبع: وکیل نفقه در اصفهان | وکیل نفقه | نفقه چیست؟