کتابهای آموزش تار و سه تار کدامند؟
از آنجایی که ساز تار و سه تار هر دو از یک خانواده هستند به لحاظ محل انگشت گذاری نت و نوازندگی به هم شباهت دارند و معمولا کتابهای آموزش تار و سه تار مشترک هستند. کتابهای آموزش تار و سه تار به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول کتابهایی هستند که برای آموزش تئوری ، اصول و قواعد موسیقی تدوین شده اند و دسته دوم کتابهایی که به آموزش نحوه اجرای قطعه و آهنگ و مهارت نوازندگی می پردازند. معمولا برای آموزش نوازندگی تار و سه تار توسط اساتید وب نوازان از هر دو دسته کتاب ها استفاده می گردد. کتاب های دسته اول از جذابیت کمتری نسبت به کتاب های آهنگ و قطعه نوازی برخوردارند ولی در عین حال بسیار مهمتر و مفیدتر هستند. زیرا درک هنرجو از موسیقی و به قولی سواد موسیقی هنرجو را بالا می برند.