برای شروع کار شرکتم احتیاج به یک وکیل دارم که ساکن تهران باشه. شما وکیلی که تا به حال در این طمینه فعالیت کرده باشه میشناسید؟ بهترین وکیل تهران از نظر شما کیه؟