ثبت نام اردوهای جهادی

برای همراهی در اردوهای جهادی می‌توانی از طریق دانشگاه و بسیاری از جمعیت‌های مردمی (NGO) و خیریه‌ها اقدام کنی.
کودکان فرشته‌اند نیز، به امید خدا، برنامه ریزی برای اردوهای جهادی را ادامه خواهد داد.