شرکا و یا سهامداران شرکت ها ،همیشه در صلح و آشتی نیستند.تجربه نشان می دهد که اشخاص حقوقی بعد از ثبت شرکت، به تغییرات و تحولاتی در اساسنامه خود نیاز دارند که در مواقع اختلاف نظر با مشکل رو به رو نشوند.

مضاف بر این، مقررات شرکت ها در طول فعالیت خود و به منظور بروز رسانی اطلاعات شرکت ها ،هر گونه تغییر در سرمایه ،اطلاعات اشخاص، تمدید مدت تصدی اعضای هیئت مدیره و بازرسین مستلزم این است که تغییرات مورد نظر در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
برخی تصمیمات مانند تغییر نشانی شرکت، تغییر دارندگان حق امضا، تاسیس یا تغییر شعبات شرکت ،تعیین مدیر عامل و …می تواند در جلسه هیئت مدیره انجام شود، که برای آن بایستی صورتجلسه هیئت مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیات مدیره برسد.
برخی دیگر مانند تعیین اعضای هیات مدیره ، تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت، انتصاب بازرسین، نقل و انتقال سهام، افزایش یا کاهش سرمایه و …،در جلسات مجمع عمومی که با حضور سهامداران (شرکا) تشکیل می شود،انجام می پذیرد.
⃰ کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد.
• مجمع عمومی عادی:
ادامه مطلب در سایت ثبت نیک

ثبت تغییرات شرکت ثبت نیک