در صورتی که بعد از باز کردن آب مصرفی فلوسوئیچ و یا فلومتر عمل کرده و پکیج روشن شود ولی همچنان آب دمای مناسبی ندارد به موارد زیر مربوط میشود :

کم بودن فشار گاز و کوتاه بودن شعله باشد
هم خرابی و کاهش دقت NTC مصرفی که سبب می‌شود دمای حقیقی را به برد کنترل اعلام نکند و در نتیجه آب مصرفی به خوبی گرم نمیشود
همچنین گاهی وجود رسوب در مبدل ثانویه هست که باعث میشه دمای سیستم به سرعت بالا رفته و دستگاه شعله را قطع میکند و تا زمانی که مجدد شعله روشن شود آب مصرفی سرد خواهد شد .
خرابی برد کنترل و خطای 40 60 80
خرابی پرشر هوا و خطای 40 60 70
عدم تشخیص شعله و خطای 70 80 که ممکنه یون خراب باشه
البته بزرگترین علت گرم نشدن آب مصرفی شوفاژ عدم هواگیری درست و اصولی است که در شروع فصل زمستان باید انجام گیرد