به نظرتون برای داشتن یک هدف گذاری موفق باید چه مسائلی در نظر بگیریم.