برترین مرکز آموزش دوره حسابداری
مجتمع فنی تهران
ویژگی های دوره آموزش حسابداری در مجتمع فنی تهران

حسابداری ویژه بازارکار
حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای تخصصی مالی
حسابداری مالی خدماتی
حسابداری مالی بازرگانی
مجموعه قوانین مالیاتی
هنرجوی عزیز! شما در این دوره با مفاهیم حسابداری و روش های حسابداری و نحوه استفاده از نرم افزارهای حسابداری آشنا شده، این دوره حسابداری در مجتمع فنی تهران بگونه ای طراحی شده که بصورت کامل برای حسابداری یک شرکت شما را آماده میکند.