منطقه 22 یکی از بهترین مناطق تهران برای سرمایه گذاری است. این منطقه با داشتن پروژه هایی همچون پروژه شهرک شهید خرازی و داشتن شرایط اقساطی میتواند برای سرمایه گذاری شما مناسب باشد.