بله سرمایه گذاری در ملک آن هم در پروژه های منطقه 22 تهران، یکی از فرصت های طلایی برای سرمایه گذاری است: زیرا در موقعیت جغرافیایی خوبی قرار دارد و پروژه های بزرگی در آن سرمایه گذاری کرده اند.