پروژه نیکان به سرمایه گذاران پس از سرمایه گذاری سندهای تفکیکی را به اعضا اهدا خواهد کرد.