کلبه جنگلی در ماسال شما را با زندگی سنتی و مدرن امروزی مواجه می نماید و با ساختمان چوبی خود گرمایی لذت بخش را نصیبتان می کند.